- « بچه می‌آورند. چشم به هم ب - « بچه می‌آورند. چشم به هم بزنی، بروی درگیر درس و دانشگاهت بشوی، کمی مِنّ و من بکنی، می‌بینی که بچه می‌آورند. خودشان هیچ زندگی‌ای ندارند. خانمش بیکار نمی‌داند قرمه سبزی بپزد یا قیمه. غر هم می‌زند که وقت کم میاورد. پسره صبح می‌روند و شب می‌آید و معلم است مثلا ولی چه یاد میدهد؟! زبان را دیگر همه از یوتوب یاد میگیرند. بچه میاورند که جایشان را پر کند. انگار جای اضافی دارند. دلشان را خوش می‌کنند. هیچی نمی‌دانند. هیچی. » - 
#Niknazkhalouzadeh #drawing #drawings #draw #illustration #illustrationartists #ink #inked #inkedbabes #inkedgirls #artist #artistsoninstagram #artwork #blackandwhite #

- « بچه می‌آورند. چشم به هم بزنی، بروی درگیر درس و دانشگاهت بشوی، کمی مِنّ و من بکنی، می‌بینی که بچه می‌آورند. خودشان هیچ زندگی‌ای ندارند. خانمش بیکار نمی‌داند قرمه سبزی بپزد یا قیمه. غر هم می‌زند که وقت کم میاورد. پسره صبح می‌روند و شب می‌آید و معلم است مثلا ولی چه یاد میدهد؟! زبان را دیگر همه از یوتوب یاد میگیرند. بچه میاورند که جایشان را پر کند. انگار جای اضافی دارند. دلشان را خوش می‌کنند. هیچی نمی‌دانند. هیچی. » -
#Niknazkhalouzadeh #drawing #drawings #draw #illustration #illustrationartists #ink #inked #inkedbabes #inkedgirls #artist #artistsoninstagram #artwork #blackandwhite #
...

Feeling obsessed with Chinese ink and glossy paper Feeling obsessed with Chinese ink and glossy paper , working on @desperateniki 
I love you @desperateniki , you are so me. But I don’t have the time to post in you. I need to hire someone to manage my page, when I have the money of course #niknazkhalouzadeh #comic #illustration #illustrationartists

Feeling obsessed with Chinese ink and glossy paper , working on @desperateniki
I love you @desperateniki , you are so me. But I don’t have the time to post in you. I need to hire someone to manage my page, when I have the money of course #niknazkhalouzadeh #comic #illustration #illustrationartists
...

What I want from you. #Niknaz Khalouzadeh #desper What I want from you.

#Niknaz Khalouzadeh #desperateniki #comic #desperate #sad #inktober #ink #inktober2020 #inkdrawing #illustration #illustrator #illustrationartists #bandedessinee #bd #love #brokenheart #brokenheartquotes #artist #artistsoninstagram #breakmyheart

What I want from you.

#Niknaz Khalouzadeh #desperateniki #comic #desperate #sad #inktober #ink #inktober2020 #inkdrawing #illustration #illustrator #illustrationartists #bandedessinee #bd #love #brokenheart #brokenheartquotes #artist #artistsoninstagram #breakmyheart
...

‏‎« گاهی به عشق فکر می‌کنم ‏‎« گاهی به عشق فکر می‌کنم. به این فکر می‌کنم که چقدر تو را دوست دارم و چقدر مانع جلوی راهم هست. به این فکر می‌کنم راهم تاریک است و مسیر را نمی‌دانم. با خودم می‌گویم اهمیتی ندارد و فقط باید دوستت بدارم. 
‏‎فقط باید دوستت بدارم. ‌
‏‎‌باز از خودم می‌پرسم، آیا باید دوستت بدارم؟ دست و پا می‌زنم ذّره‌ای از تو بیابم. ‌تو را بشناسم. از تو بیشتر بدانم. درین بین باز و باز عاشق تو می‌شوم. خودم را نشانت می‌دهم و نمی‌دانم مرا می‌بینی یا نه. از خودم می‌پرسم آیا اهمیتی دارد یا نه، آیا باید دوستت بدارم؟»
‌
#Niknazkhalouzadeh #illustration #comic #ink #inktober #inktober2020 #inkdrawing #inked #inktoberprompts #inkedgirls #bandedessinee #love #loveyourself #کتاب #تصویرسازی #تصویر #کمیک_استریپ #کمیک

‏‎« گاهی به عشق فکر می‌کنم. به این فکر می‌کنم که چقدر تو را دوست دارم و چقدر مانع جلوی راهم هست. به این فکر می‌کنم راهم تاریک است و مسیر را نمی‌دانم. با خودم می‌گویم اهمیتی ندارد و فقط باید دوستت بدارم.
‏‎فقط باید دوستت بدارم. ‌
‏‎‌باز از خودم می‌پرسم، آیا باید دوستت بدارم؟ دست و پا می‌زنم ذّره‌ای از تو بیابم. ‌تو را بشناسم. از تو بیشتر بدانم. درین بین باز و باز عاشق تو می‌شوم. خودم را نشانت می‌دهم و نمی‌دانم مرا می‌بینی یا نه. از خودم می‌پرسم آیا اهمیتی دارد یا نه، آیا باید دوستت بدارم؟»

#Niknazkhalouzadeh #illustration #comic #ink #inktober #inktober2020 #inkdrawing #inked #inktoberprompts #inkedgirls #bandedessinee #love #loveyourself #کتاب #تصویرسازی #تصویر #کمیک_استریپ #کمیک
...

« Nous sommes tous prisonnières de nos identités. Une identité qui nous est introduit de la part de la société qui nous accueille. Peut-être l'identité n’est pas le bon mot.. C’est plutôt tout un cadre qui nous définit. Le lieu de naissance, notre religion, notre nom, notre couleur de peau, sexe, ... Bref tout ce que nous n'avons pas choisi par volonté définit notre identité. Et imagine un instant ce qui te définit réellement en tant qu’une personne, en tant qu’un être humain, comme tes sentiments, ton choix sexuel, ton amour, tes désirs ... Exactement tout ce qui te définit ta personnalité pour présenter qui « tu es » n'a absolument aucune place dans ce cadre qui dicte l’identité. » 
‌ Elle fume son clope et goûte son boisson petit à petit. Je la regarde et je pense au fait qu’elle a complètement raison.
‌
‌
‌« همه‌ی ما اسیر هویت‌مان هستیم. هویتی که توسط جامعه‌ای که ما را می‌پذیرد به ما الحاق می‌شود. شاید «هویت» کلمه‌ی مناسبی نباشد.. بیشتر یک «کادر» است که ما را تعریف می‌کند. 
‌محل تولد، دینمان، اسممان، رنگ پوستمان، جنسیت،.. خلاصه هر آنچه که بر آن حق انتخابی نداشته‌ایم می‌شود «هویت» ما. حال تصور کن آنچیزی که واقعا به عنوان یک شخص، یک انسان تعریف‌گر تو هست، مثل احساساتت، عشقت، انتخاب جنسی‌ات، خواسته‌هایت.. دقیقا هرآنچه شخصیت تو را تعریف می‌کند به عنوان کسی که واقعا هستی به هیچ‌عنوان در آن جدولی که معرف هویت‌ات هست جایی ندارد.» دود سیگارش رو بیرون فوت می‌کند و نوشیدی از را مزه مزه می‌کند. نگاهش می‌کنم و به این فکر می‌کنم که چقدر راست می‌گوید.‌
‌‌
‌
#Niknazkhalouzadeh #illustration #illustrator #illustrationartists #illustrationoftheday #comics #comic #comicart #comicstrip #story #storytelling #identity #inktober #inktober2020 #ink #inkdrawing #inked #iranianartist

« Nous sommes tous prisonnières de nos identités. Une identité qui nous est introduit de la part de la société qui nous accueille. Peut-être l'identité n’est pas le bon mot.. C’est plutôt tout un cadre qui nous définit. Le lieu de naissance, notre religion, notre nom, notre couleur de peau, sexe, ... Bref tout ce que nous n'avons pas choisi par volonté définit notre identité. Et imagine un instant ce qui te définit réellement en tant qu’une personne, en tant qu’un être humain, comme tes sentiments, ton choix sexuel, ton amour, tes désirs ... Exactement tout ce qui te définit ta personnalité pour présenter qui « tu es » n'a absolument aucune place dans ce cadre qui dicte l’identité. »
‌ Elle fume son clope et goûte son boisson petit à petit. Je la regarde et je pense au fait qu’elle a complètement raison.


‌« همه‌ی ما اسیر هویت‌مان هستیم. هویتی که توسط جامعه‌ای که ما را می‌پذیرد به ما الحاق می‌شود. شاید «هویت» کلمه‌ی مناسبی نباشد.. بیشتر یک «کادر» است که ما را تعریف می‌کند.
‌محل تولد، دینمان، اسممان، رنگ پوستمان، جنسیت،.. خلاصه هر آنچه که بر آن حق انتخابی نداشته‌ایم می‌شود «هویت» ما. حال تصور کن آنچیزی که واقعا به عنوان یک شخص، یک انسان تعریف‌گر تو هست، مثل احساساتت، عشقت، انتخاب جنسی‌ات، خواسته‌هایت.. دقیقا هرآنچه شخصیت تو را تعریف می‌کند به عنوان کسی که واقعا هستی به هیچ‌عنوان در آن جدولی که معرف هویت‌ات هست جایی ندارد.» دود سیگارش رو بیرون فوت می‌کند و نوشیدی از را مزه مزه می‌کند. نگاهش می‌کنم و به این فکر می‌کنم که چقدر راست می‌گوید.‌
‌‌

#Niknazkhalouzadeh #illustration #illustrator #illustrationartists #illustrationoftheday #comics #comic #comicart #comicstrip #story #storytelling #identity #inktober #inktober2020 #ink #inkdrawing #inked #iranianartist
...

He cheated on me. ‌ ‌ ‌ #Niknazkhalouzadeh # He cheated on me. ‌
‌
‌
#Niknazkhalouzadeh #illustration #drawing #comic #comicstrip #comicart #comicbookcollection

He cheated on me. ‌


#Niknazkhalouzadeh #illustration #drawing #comic #comicstrip #comicart #comicbookcollection
...

« It was just after, I was dying from migraine, « It was just after, I was dying from migraine, he massaged my eyelids with his big fingers, then I told him I really need to eat something, I was hungry, we went to the nearest restaurant, he ordered me something, I told him I’m gonna pay and he didn’t accept at all, like in a very Irani tarofi way, we ate, I posted some stories, then I went home, I miss him. » ‌
‌‌
‌
« دقیقا بعدش بود، داشتم از میگرن میمردم. پلکامو با انگشت‌های بزرگش ماساژ می‌داد.‌ بهش گفتم باید حتما یک چیزی بخورم، گرسنه‌ام بود. رفتیم به نزدیک‌ترین رستورانی که بود. یک چیزی برام سفارش داد، بهش گفتم من حساب می‌کنم. به هیچ‌عنوان قبول نکرد، خیلی فاز ایرانی تعارفی طوری. غذا خوردیم، چند تا استوری پست کردم، و بعدش برگشتم خونه. دلتنگشم. »‌
‌
‌
#Niknazkhalouzadeh #comics #comics #comingsoon #comicart #comicbooks #comicstrip #inktober #ink #inktober2020 #inktoberprompts #illustration #illustrator #illustrationartists

« It was just after, I was dying from migraine, he massaged my eyelids with his big fingers, then I told him I really need to eat something, I was hungry, we went to the nearest restaurant, he ordered me something, I told him I’m gonna pay and he didn’t accept at all, like in a very Irani tarofi way, we ate, I posted some stories, then I went home, I miss him. » ‌
‌‌

« دقیقا بعدش بود، داشتم از میگرن میمردم. پلکامو با انگشت‌های بزرگش ماساژ می‌داد.‌ بهش گفتم باید حتما یک چیزی بخورم، گرسنه‌ام بود. رفتیم به نزدیک‌ترین رستورانی که بود. یک چیزی برام سفارش داد، بهش گفتم من حساب می‌کنم. به هیچ‌عنوان قبول نکرد، خیلی فاز ایرانی تعارفی طوری. غذا خوردیم، چند تا استوری پست کردم، و بعدش برگشتم خونه. دلتنگشم. »‌


#Niknazkhalouzadeh #comics #comics #comingsoon #comicart #comicbooks #comicstrip #inktober #ink #inktober2020 #inktoberprompts #illustration #illustrator #illustrationartists
...

« You Don’t Give a Fuck About Me I don’t Kno « You Don’t Give a Fuck About Me I don’t Know Why I Give A Fuck About You » mood‌
‌
#Niknazkhalouzadeh  #comics #comicstrip #heart #heartbroken #unbreakable #unbreakmyheart #iloveyou #iloveyouquotes #ink #inkdrawing #crying #ihateyou #fuck

« You Don’t Give a Fuck About Me I don’t Know Why I Give A Fuck About You » mood‌

#Niknazkhalouzadeh #comics #comicstrip #heart #heartbroken #unbreakable #unbreakmyheart #iloveyou #iloveyouquotes #ink #inkdrawing #crying #ihateyou #fuck
...

‌ ‌‌ « I love breaking your heart, It’s ‌
‌‌
« I love breaking your heart, It’s my favorite activity. » she said.
‌‌
‌

#Niknazkhalouzadeh #comics #comicstrip #heart #heartbroken #unbreakable #unbreakmyheart #iloveyou #iloveyouquotes #ink #inkdrawing #crying #ihateyou #fuck


‌‌
« I love breaking your heart, It’s my favorite activity. » she said.
‌‌


#Niknazkhalouzadeh #comics #comicstrip #heart #heartbroken #unbreakable #unbreakmyheart #iloveyou #iloveyouquotes #ink #inkdrawing #crying #ihateyou #fuck
...

A lot. ‌ ‌ #Niknazkhalouzadeh #comics #illust A lot. ‌
‌

#Niknazkhalouzadeh #comics #illustration #comicbooks #comicstrip #comicstyle #tinder #tindergirls #tindermemes #bandedessinee #bd #dessin #drawing #chineseink #chineseinkpainting ‌

A lot. ‌


#Niknazkhalouzadeh #comics #illustration #comicbooks #comicstrip #comicstyle #tinder #tindergirls #tindermemes #bandedessinee #bd #dessin #drawing #chineseink #chineseinkpainting ‌
...

‌ ‌- Niki, Are you dating ? Are you tindering ‌
‌- Niki,
Are you dating ?
Are you tindering ?
Haha Niki we met on Tinder,
It’s funny 
You are my favorite match ever. »
‌ ‌
‌
#Niknazkhalouzadeh #comics #illustration #comicbooks #comicstrip #comicstyle #tinder #tindergirls #tindermemes #bandedessinee #bd #dessin #drawing #chineseink #chineseinkpainting ‌


‌- Niki,
Are you dating ?
Are you tindering ?
Haha Niki we met on Tinder,
It’s funny
You are my favorite match ever. »
‌ ‌

#Niknazkhalouzadeh #comics #illustration #comicbooks #comicstrip #comicstyle #tinder #tindergirls #tindermemes #bandedessinee #bd #dessin #drawing #chineseink #chineseinkpainting ‌
...

I created this page to be free, to post drawings o I created this page to be free, to post drawings over and over, to tell you stories and for having international audiences
But then I felt uncomfortable with it bc I didn’t know what to do with @nikkkikh .
Now I wanna start again. 
I want to post drawings every nights.
But you should help me.
I want you to shot me on your stories 🙂
I will open my page when I get 10k followers .
I wanna make lovvvvvvveeee with @desperateniki 
Make love with me

I created this page to be free, to post drawings over and over, to tell you stories and for having international audiences
But then I felt uncomfortable with it bc I didn’t know what to do with @nikkkikh .
Now I wanna start again.
I want to post drawings every nights.
But you should help me.
I want you to shot me on your stories 🙂
I will open my page when I get 10k followers .
I wanna make lovvvvvvveeee with @desperateniki
Make love with me
...

« Sadness » «اندوه» #Niknazkhalouzadeh « Sadness » «اندوه»
#Niknazkhalouzadeh

« Sadness » «اندوه»
#Niknazkhalouzadeh
...

‌ ‌سارا آسوده و راحت، تمام ‌
‌سارا آسوده و راحت، تمام کارهای از پین تعیین شده‌اش را انجام داده است، نرمشش را کرده است و فعلا جلوی کولر نشسته است تا صورتش کمی هوا بخورد. تنها به چیز‌های خوب فکر می‌کند؛ به این فکر می‌کند که چقدر عالی و بی‌نقس است، نمره‌ی کمی نیست که گرفته باشد، مودب و متین، همیشه آن جلد مورد علاقه‌ی خانواده بوده است که با غرور و افتخار نشانش داده‌اند، اینم دختر خانوم ما.
در اینستاگرامش عکس‌های خانودیگست، و عکس های موفقیتش، رتبه در فلان آزمون، قبولی در فلان چیز، تقدیر در فلان درس، هیچ کدام را هم نمی‌دانیم دقیقا چی هست، فقط باید باشد تا ایجاد غرور کند، سارا به این فکر نمی‌کند که شاید نچسب باشد، سارا نچسب است، همیشه بوده است؛ و‌همیشه خواهد بود.


‌سارا آسوده و راحت، تمام کارهای از پین تعیین شده‌اش را انجام داده است، نرمشش را کرده است و فعلا جلوی کولر نشسته است تا صورتش کمی هوا بخورد. تنها به چیز‌های خوب فکر می‌کند؛ به این فکر می‌کند که چقدر عالی و بی‌نقس است، نمره‌ی کمی نیست که گرفته باشد، مودب و متین، همیشه آن جلد مورد علاقه‌ی خانواده بوده است که با غرور و افتخار نشانش داده‌اند، اینم دختر خانوم ما.
در اینستاگرامش عکس‌های خانودیگست، و عکس های موفقیتش، رتبه در فلان آزمون، قبولی در فلان چیز، تقدیر در فلان درس، هیچ کدام را هم نمی‌دانیم دقیقا چی هست، فقط باید باشد تا ایجاد غرور کند، سارا به این فکر نمی‌کند که شاید نچسب باشد، سارا نچسب است، همیشه بوده است؛ و‌همیشه خواهد بود.
...

‌ ‌« A simple drawing for lovers »‌ ‌ ‌
‌« A simple drawing for lovers »‌
‌
«یه طراحی ساده برای عشاق» ‌
👯‍♀️💖🔥#
#Niknazkhalouzadeh


‌« A simple drawing for lovers »‌

«یه طراحی ساده برای عشاق» ‌
👯‍♀️💖🔥#
#Niknazkhalouzadeh
...

« Vous ne me faites pas attention. » « Alors « Vous ne me faites pas attention. »
« Alors bye 👋🏻 »
‌
« بهم توجه نمی‌کنید و من قهرم»‌
«نقاشی‌هم امشب دیگه براتون نمی‌کشم»‌‌
‌
‌
#Niknazkhalouzadeh

« Vous ne me faites pas attention. »
« Alors bye 👋🏻 »

« بهم توجه نمی‌کنید و من قهرم»‌
«نقاشی‌هم امشب دیگه براتون نمی‌کشم»‌‌


#Niknazkhalouzadeh
...

« Parfois tu n’alaire pas d’être une bitch, « Parfois tu n’alaire pas d’être une bitch, mais tu l’es. »‌‌
‌
‌
«بعضی موقع‌ها هم به نظر نمی‌آید یک خراب باشی، در صورتی که کاملا هستی.» ‌
‌
‌
#Niknazkhalouzadeh

« Parfois tu n’alaire pas d’être une bitch, mais tu l’es. »‌‌


«بعضی موقع‌ها هم به نظر نمی‌آید یک خراب باشی، در صورتی که کاملا هستی.» ‌


#Niknazkhalouzadeh
...

« Non, pas d’accord. »‌
«خیر، موافق نیستم.»
‌
‌
#Niknazkhalouzadeh

« Non, pas d’accord. »‌
«خیر، موافق نیستم.»


#Niknazkhalouzadeh
...